ความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์
>> หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์
>> หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
นาฏศิลป์พื้นเมืองนาฏยประดิษฐ์บูชา
พระธาตุเชิงชุม
>> หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
คุณค่า ความสำคัญ การอนุรักษ์ นาฏศิลป์
พื้นเมือง

 


คำชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรม

ชุดกิจกรรมนี้สร้างขึ้นจากเนื้อหาในวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้วิเคราะห์เนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำมาสร้างเป็นชุดกิจกรรม จำนวน 19 ชุด ใช้เวลาสอน 40 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย
 
ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม นาฎศิลป์พื้นเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีเนื้อหาดังนี้

          1. อธิบายความรู้พื้นฐานด้านนาฏยศัพท์ และภาษาท่า          
          2. บรรยายเปรียบเทียบการแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันและในการแสดง
          3. ปฏิบัตินาฏยศัพท์ และภาษาท่า         
          4. ใช้ทักษะในการแปลความและการสื่อสารผ่านการแสดง
          5. บอกประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
          6. อธิบายดนตรีและการทำจังหวะประกอบการแสดงนาฏยประดิษฐ์บูชาพระธาตุเชิงชุม
          7. ปฏิบัติท่าฟ้อนนาฏยประดิษฐ์บูชาพระธาตุเชิงชุม 
          8. แสดงนาฏศิลป์โดยใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออก
          9. ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในการแสดงนาฏศิลป์
          10. อธิบายคุณค่า  ความสำคัญ  การอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมืองนางกาญจนา คิง
ตำแหน่ง ครุ วิทยฐานะ ครูชำนายการพิเศษ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"