เรื่องที่ 3 อาหารประเภทน้ำพริกเครื่องจิ้ม
>> แบบทดสอบก่อนเรียน
>> บัตรเนื้อหาที่ 1 
>> บัตรเนื้อหาที่ 2 
>> บัตรเนื้อหาที่ 3 
>> บัตรเนื้อหาที่ 4 
>> บัตรคำสั่งที่ 1
>> บัตรกิจกรรมที่ 1
>> บัตรกิจกรรมที่ 2
>> บัตรกิจกรรมที่ 3
>> clip การทำแจ่วบอง
>> แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
>> แบบทดสอบหลังเรียน
>> เพจห้องเรียนครูภาวิณี เพ็งธรรม
>> กลับเมนูหลัก

 

 

 

 


คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมของนักเรียนควรดำเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน

1.1 ใ
ห้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารประเภทน้ำพริกเครื่องจิ้ม จากเว็บไซต์นี้ หรือ เพจห้องเรียนครูภาวิณี  เพ็งธรรม กลุ่มห้องเรียนอาหารไทย และศึกษาคลิปการประกอบแจ่วบอง

1.2 ให้นักเรียนสำรวจและทำความเข้าใจเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลล่วงหน้า มีรายละเอียดดังนี้

  1. เนื้อหาที่ 1 เรื่อง  การเตรียมความพร้อมการประกอบอาหาร ประเภทน้ำพริกเครื่องจิ้ม
  2. เนื้อหาที่ 2 เรื่อง  การประกอบ  การปรุง  และการจัด แจ่วบอง
  3. เนื้อหาที่ 3  เรื่อง  ประโยชน์และสรรพคุณของแจ่วบอง
  4. เนื้อหาที่ 4 เรื่อง  การจัดจำหน่ายแจ่วบองง
  5. วีดิทัศน์ เรื่อง การประกอบอาหาร การปรุง และการจัดแจ่วบอง
1. 3 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง อาหารประเภทน้ำพริกเครื่องจิ้ม  จำนวน 10 ข้อ
จาก Google Form 

2. กิจกรรมในชั้นเรียน

2.1 ก่อนทำกิจกรรม
1) นักเรียนเข้ากลุ่มเพื่อทำร่วมมือกันวางแผนในการทำกิจกรรม
2) ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ รายละเอียดกระบวนการจัดการเรียนรู้ และชี้แจงวิธีการวัดและประเมินผล


2.2 ระหว่างทำกิจกรรม
1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันทำกิจกรรมจากตามแผนการในการทำกิจกรรม
2) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

2.3 หลังการทำกิจกรรม
1) ให้นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ในแบบบันทึกการปฏิบัติงานตามบทเรียน
2) ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง อาหารประเภทน้ำพริกเครื่องจิ้ม  จำนวน 10 ข้อ จาก Google Form  สามารถทำนอกเวลาเรียนได้