เรื่องที่ 1 อาหารประเภทลาบ
>> แบบทดสอบก่อนเรียน
>> บัตรเนื้อหาที่ 1 
>> บัตรเนื้อหาที่ 2 
>> บัตรเนื้อหาที่ 3 
>> บัตรเนื้อหาที่ 4 
>> บัตรคำสั่งที่ 1
>> บัตรกิจกรรมที่ 1
>> บัตรกิจกรรมที่ 2
>> บัตรกิจกรรมที่ 3
>> clip การทำลาบเนื้อโคขุนโพนยางคำ
>> แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
>> แบบทดสอบหลังเรียน
>> เพจห้องเรียนครูภาวิณี เพ็งธรรม
>> กลับเมนูหลัก

 

 

 

 


คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมของนักเรียนควรดำเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน

1.1 ใ
ห้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารประเภทลาบ จากเว็บไซต์นี้ หรือ เพจห้องเรียนครูภาวิณี  เพ็งธรรม กลุ่มห้องเรียนอาหารไทย และศึกษาคลิปการประกอบลาบเนื้อโคขุนโพนยางคำ

1.2 ให้นักเรียนสำรวจและทำความเข้าใจเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลล่วงหน้า มีรายละเอียดดังนี้

 1. เนื้อหาที่ 1 เรื่อง  การเตรียมความพร้อมการประกอบอาหาร ประเภทลาบ
 2. เนื้อหาที่ 2 เรื่อง  การประกอบ  การปรุง  และการจัดเครื่องเคียง  ลาบเนื้อโคขุน
  โพนยางคำ
 3. เนื้อหาที่ 3  เรื่อง  ประโยชน์และสรรพคุณของลาบเนื้อโคขุน
  โพนยางคำ
 4. เนื้อหาที่ 4 เรื่อง  การจัดจำหน่ายลาบเนื้อโคขุนโพนยางคำ
 5. วีดิทัศน์ เรื่อง การประกอบอาหาร การปรุง และการจัดเครื่องเคียง
  ลาบเนื้อโคขุนโพนยางคำ (https://youtu.be/2cEw0n1QmP0)
1. 3 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง อาหารประเภทลาบ  จำนวน 10 ข้อ
จาก Google Form  (https://forms.gle/L5qyyxfN6hAL476H9)

2. กิจกรรมในชั้นเรียน

2.1 ก่อนทำกิจกรรม
1) นักเรียนเข้ากลุ่มเพื่อทำร่วมมือกันวางแผนในการทำกิจกรรม
2) ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ รายละเอียดกระบวนการจัดการเรียนรู้ และชี้แจงวิธีการวัดและประเมินผล


2.2 ระหว่างทำกิจกรรม
1) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันทำกิจกรรมจากตามแผนการในการทำกิจกรรม
2) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

2.3 หลังการทำกิจกรรม
1) ให้นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ในแบบบันทึกการปฏิบัติงานตามบทเรียน
2) ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง อาหารประเภทลาบ  จำนวน 10 ข้อ จาก Google Form  สามารถทำนอกเวลาเรียนได้