แหล่งศึกษาข้อมูล
เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน
:: เรื่องที่ 1 อาหารประเภทลาบ
:: เรื่องที่ 2 อาหารประเภทแกง
:: เรื่องที่ 3 อาหารประเภทนำพริกเครื่องจิ้ม
:: เรื่องที่ 4 อาหารประเภทห่อหมก
:: เรื่องที่ 5 อาหารประเภทของหวาน


คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน รายวิชาอาหารไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกขั้นตอน ได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มและรายบุคคล เนื้อหาสาระการเรียนรู้ รายวิชาอาหารไทย เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อหาเป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน 

 
 
 

นางสาวภาวิณี เพ็งธรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"