การเผยแพร่รายงานผลงานการสร้างนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


นายวิทยา  อำพล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

รูปแบบการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์กร ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”ดร.นันทนา ลีลาชัย
ครู
 วิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ตามทฤษฎี การสร้างความรู้ร่วมกับแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวภาวิณี เพ็งธรรม
ครู
 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


นางกาญจนา คิง
ครู
 วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการประกอบอาหารภาคอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3